فروشگاه مجازی میوه و خرما با هدف معرفی فروشندگان عمده و تامین کنندگان اصلی و کشاورزان ایجاد شده است

هدف ما استاندارد سازی روند عرضه و دادو ستد می باشد